trandau.org

Thiết bị vật tư ứng cứu dầu tràn | Phao quây dầu Oil Boom | Bơm hút dầu tràn Oil Skimmer | Bột thấm dầu Oil Absorbent | Giấy thấm dầu Oil Sorbent Pad

Cung cấp giải pháp và thiết bị vật tư ứng cứu dầu tràn, hóa chất tràn vãi.
Điện thoại: 01508271107 - 0838444906 - 0838444926
Email: info@trandau.org
 Tìm kiếm từ khóa trandau.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích