okamura-industry.co

công ty TNHH Okamura Việt Nam

lĩnh vực Nước và các giải pháp ngành Nước: Hệ thống khử trùng nước bằng dung dịch chlorine và Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt New Biotank
Điện thoại: +84(0)28-2253-4 - +84(0)28-2253-4
Email: t-anh@okamura-industry.co.jp
 Tìm kiếm từ khóa okamura-industry.co trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích