democss.tk

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội | Center for Student Services - Vietnam National University

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội:Tạo môi trường sống thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của HSSV; tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ hỗ trợ HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN.
Điện thoại: 02437547422 - 01401151123 - 01709121100
Email: tthtsv@vnu.edu.vn
 Tìm kiếm từ khóa democss.tk trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích