coste.org.vn

coste.org.vn

Công tác tổ chức - kế hoạch - hành chính - Công tác tổ chức cán bộ: công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và các khoản lương, bảo hiểm, hưu trí. - Công tác kế hoạch: Phối hợp cùng các bộ phận để theo dõi, đôn đốc, phối hợp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn, tổng hợp báo cáo ban lãnh đạo Trung tâm và Liên minh HTX Việt Nam. - Công tác quản lý điều hành: + Duy trì thực hiện nội quy quy chế của cơ quan; + Tổng hợp biên tập các báo cáo định kỳ phục vụ giao ban, báo cáo kết quả của các bộ phận trong Hội nghị giao ban thường kỳ của Trung tâm, soạn thảo thông báo kết luận của Tổng Giám đốc; + Bố trí các buổi làm việc của Ban lãnh đạo Trung tâm với các đơn vị và các đối tác hợp tác; + Theo dõi công tác thi đua khen thưởngcủa Trung tâm; + Các công việc khác do Tổng Giám đốc giao hoặc những nội dung công việc phát sinh thuộc nhiệm vụ của Văn phòng do Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trực tiếp. - Công tác hành chính, văn thư lưu trữ: +
Điện thoại: 0438234456
Email: coste@coste.vn
 Tìm kiếm từ khóa coste.org.vn trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích