corenacca.org

Corenacca - Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Quản lý Tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Quản lý Tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu Consultant and Research Centre on Natural Resource Management and Climate Change Adaptation (CORENACCA) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (TUSTA). Đổi mới phương pháp tiếp cận trong quản lý tài nguyên, quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu bằng cách ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật kết hợp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động quản lý tài nguyên ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu góp phần cải thiện môi trường sinh thái và sinh kế người dân đặc biệt ở các địa bàn khó khăn ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các địa phương khác ở Việt Nam.
Điện thoại: +842373748377
Email:
 Tìm kiếm từ khóa corenacca.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích