cifpen.org

MẠNG AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ GIẢM NGHÈO (CIFPEN)

Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN) được phát triển trên cơ sở một Nhóm làm việc của các Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam thành lập từ tháng 12 năm 2002 do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đứng đầu. Các thành viên của CIFPEN là các TCPCP Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Nhóm hoạt động trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ thông tin. Bên cạnh những đóng góp tích cực của từng tổ chức thành viên cho công cuộc xoá đói giảm nghèo của quốc gia, các thành viên đã bước đầu có những hoạt động mang tính chất phối hợp.
Điện thoại: 0983670398
Email:
 Tìm kiếm từ khóa cifpen.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích