biotradevietnam.org

[biotradevietnam] - BIG Việt Nam (BioTrade Implementation Group – Trung tâm Triển khai Thương mại Sinh học Việt Nam)

Xem ThêmBIG Việt Nam (BioTrade Implementation Group – Trung tâm Triển khai Thương mại Sinh học Việt Nam) là một tổ chức được thành lập nhằm tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh bền vững dựa trên các nguyên tắc Thương mại sinh học.
Điện thoại: +84438431750
Email: info@biotradevietnam.org
 Tìm kiếm từ khóa biotradevietnam.org trên: Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia
Tiện ích Bambu
Copyright © 2018 BamBu
Tiện ích